titleLogo

GK

㓛刀敏基/Haruki Kunugi

2001/9/23

東海大相模

無失点優勝します。